Uncategorized

Læringsdesign

Jeg vil i denne oppgaven lage et læringsdesign for en periode i faget KRLE, hvor jeg bruker baklengs planlegging. Jeg vil vise hvordan jeg har tenkt å gjennomføre denne perioden, og hva elevene skal lære i perioden. Læringsmål fra LK06 (kunnskapsløftet) vil bli brukt som måloppnåelse, siden det er LK06 som sier noe om hva elevene våre skal kunne etter at de er ferdige i 4., 7. og 10. klasse i grunnskolen. Jeg vil ta hensyn til Blooms taksonomi når jeg formulerer læringsutbyttene. Jeg vil også drøfte på hvilket nivå i SAMR-modellen jeg har lagt ulike aktiviteter på, og begrunne hvorfor jeg har lagt aktivitetene der.

Jeg vil ta for meg en periode i KRLE, hvor en klasse på 5. trinn har kristendom som tema. Klassen skal ha om fedrehistorien. Det vil si, historien om Abraham, Isak og Jakob. Abraham, Isak og Jakob ses på som fedrene til alle kristne, alle muslimer og alle jøder. Siden historiene om Abraham, Isak og Jakob kommer fra over 3000 år siden, er det vanskelig å være sikre på om historiene er riktige, eller ikke. Elevene har derfor ikke noen mulighet i opplegget mitt til å diskutere historiens innhold.

Perioden vil være på 6 skoletimer. Elevene har 2 timer i uka, så perioden vil strekke seg over 3 uker. Jeg har ikke satt av tid i perioden for presentasjon av oppgaven. ­­I praksis vil det være naturlig å la elevene presentere oppgaven sin i den påfølgende uken etter perioden. Om noen elever ikke blir ferdige i løpet av perioden, vil det kunne være aktuelt å la de jobbe noe mer på skolen, eller la de jobbe med oppgaven utenfor skolens tid.

Når jeg har planlagt baklengs har jeg startet med å se etter mål i kunnskapsløftet (Lk06), som går overens med temaet i faget. Der har jeg plukket ut et faglig mål fra KRLE, etter 7. trinn, hvor det står «gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene» (Udir, 2006). I tillegg har jeg funnet et mål i læreplanverket for de grunnleggende ferdighetene. Der har jeg tatt med målet «Lager digitale produkter som kombinerer ulike medietyper» (Udir, 2016). Fra digitale ferdigheter, produsere og bearbeide (målene kan du finne i den øverste skjermdumpen jeg har lagt ved, under «Aims»).

Jeg ønsker at elevene skal jobbe seg «oppover» i Blooms taksonomi. Elevene skal i starten av perioden lære seg noe. De skal inn i de to laveste punktene i Blooms taksonomi, huske og forstå. Elevene skal lese en tekst, og skrive stikkord til teksten etter at de har lest teksten. De skal altså, huske noe fra teksten ved å notere stikkord fra teksten, og må nødvendigvis også forstå teksten for å få fram gode stikkord. Elevene skal videre i perioden innom gruppearbeid, hvor de først skal finne ut av hvilke stikkord som skal være gruppas stikkord. Hver må elevene forstå hva de har lest for å komme fram til hvilke stikkord de sammen skal ha i sitt videre arbeid. De må anvende sin nye kunnskap fra teksten de har lest, hvor anvende er Blooms tredje nivå i sin taksonomi. Elevene skal sammen i gruppene sine analysere (analysere er det fjerde punktet i taksonomien) det de har, gjennom samtale som viser at stikkordene kan knyttes opp mot viktige deler av teksten de skal formidle på nytt i ett nytt format. Til slutt i perioden skal elevene lage en video hvor de presenterer teksten på sin egne måte. Elevene vil da være innom de siste to nivåene i taksonomien også. De skal skape noe, som er det høyeste og siste punktet i Blooms taksonomi. For å komme til siste punkt, må de ha gjort en vurdering. Elevene skal vurdere både hva de skal ha med i oppgaven sin, men også hva de skal presentere og på hvilken måte og i hvilken rekkefølge.

Oversikt KRLE periode, med kakediagram for oversikt over tidsbruk
læringsdesign, av Thomas Aunan

Jeg har tenkt at elevene skal ha et produkt i slutten av denne perioden som de kan vise fram til klassen eller til andre via internett. For å kunne lage en video som de skal gjøre her, trenger de først å skaffe seg et godt faglig grunnlag for å kunne snakke om i videoen. Elevene skal derfor starte perioden med å lese de tekstene som er tilgjengelige i fagbøkene skolen har til rådighet, før de skal lage seg en liste med stikkord fra det de har lest. Etter at de har lest og laget listen over stikkord til teksten, skal de sette seg i grupper på 4 og 4 elever. Jeg har valgt 4 som gruppestørrelse siden det er en mengde som går opp i 20 og fordi at det er med 3 eller 4 deltagere at grupper fungerer best. Er man færre enn 3, blir det ikke definert som gruppe, mens det ved gruppestørrelser over 4, i mange tilfeller blir 1 eller 2 elever som bare «flyter» med gruppa uten å delta så mye, eller at det blir 1 eller 2 som gjør det meste av gruppa. I klassen jeg har tenkt dette arbeidet til, er de godt kjent med hvordan man skal jobbe i grupper, de kjenner til hvordan man skal inkludere alle i gruppearbeidet, og hvordan selv sørge for at man deltar på best mulig måte.

I gruppene skal elevene presentere sine stikkord til de andre på gruppa. Elevene skal derfra bestemme hvilke stikkord de skal ha med videre i arbeidet fram til en digital presentasjon med video. Kanskje har noen skrevet de samme stikkordene, eller kanskje noen har skrevet stikkord som har tilnærmet samme betydning i teksten. De kan bestemme hvor mange stikkord de vil beholde selv i gruppen, så lenge utvalget er basert på at de skal presentere resultatet sitt senere. Jeg har tenkt at de etter å ha samkjørt stikkordene sine og snakket sammen om oppgaven, skal finne fram til hvordan de skal lage filmen. Vil de presentere fakta fra tekstene sine i en PowerPoint eller Sway presentasjon, eller vil de snakke om tekstene uten noe å støtte seg til av digitale verktøy.

Til slutt i perioden har jeg satt av en del tid til at elevene skal lage filmen som skal være det endelige produktet fra perioden. Jeg har ikke viet tid til visning eller noen annen avslutning av perioden innenfor tidsrammen jeg har satt i denne oppgaven, men det vil kanskje være naturlig i praksis å gi elevene mulighet til å vise fram sin presentasjon for klassen.

Oversikt KRLE periode, med info om hvor lang tid som skal brukes på hver enkelt del, osv.

SAMR-modellen

I den første delen av perioden min, skal elevene bruke lærebøkene og egen skrivebok. Dette vil ikke være aktuelt i SAMR-modellen, da den ikke er en digital erstatning for noe annet. Når elevene skal samarbeide i gruppe og lage en felles oversikt over stikkord, kan eleven bruke datamaskin for å skrive ned disse stikkordene. Hvis elevene bruker datamaskin for å skrive ned stikkordene, når de skal samkjøres, vil dette være i den laveste delen av modellen, altså Substitution. Videre i perioden skal elevene diskutere, noe som heller ikke krever noen digitale verktøy. Eleven kan også her, velge å bruke digitale verktøy selv om jeg ikke har tatt med det i mine egne tanker i læringsdesignet mitt (http://learningdesigner.org/index.php). Elevene kan da velge å diskutere skriftlig via et felles skrivedokument (samskriving), eller via chat.  I de siste to fasene av perioden, vil elevene få nytte av de digitale verktøyene som finnes ved skolen. Elevene kan i gruppearbeidet lage en PowerPoint eller Sway. Hvis elevene gjør det, kan elevene enten samskrive disse dokumentene også, eller velge å gjøre det på en noe mer tradisjonell måte. Uansett, vil elevene være innenfor A eller M i SAMR-modellen. A står for augmentation, mens M står for modification. Hvorvidt elevene er innenfor A eller M i modellen, vil avhengig av hvordan de jobber. Hvordan de jobber er ikke rammebetinget av opplegget, og er derfor vanskelig for meg her å vurdere. Jeg vil likevel anta at de fleste gruppene vil være innenfor A-en i SAMR-modellen, siden de skal lage en presentasjon for videre arbeid. Den siste delen av perioden, skal bestå av å lage en video, hvor elevene presenterer sitt ferdige produkt om de KRLE-tekstene som elevene har tatt utgangspunkt i. Dette vil komme under R i SAMR-modellen, hvor R står for redefinition. Elevene vil i den delen av arbeidet lage en video, noe som tidligere ikke kunne gjøres av hvem som helst. For 20-30 år siden kunne man ikke lage så gode filmer som kunne bli distribuert på samme måte som i dag. Elevene skal lage en video ved å bruke digitale ressurser slik som YouTube eller Wevideo, hvor de presenterer sitt ferdige produkt.

SAMR
Bildet er hentet fra http://www.schrockguide.net/samr.html. Bildet er opprinnelig laget av Dr. Ruben Puentedura, Ph.D.

 

Læringsdesignet mitt

Jeg har i læringsdesignet mitt vært innom alle nivåene i Blooms taksonomi, og innom minst 3 av 4 områder i SAMR-modellen som vi skal bruke i denne oppgaven. Hvorvidt opplegget mitt er gjennomførbart i klasserommet, og hvorvidt det er så bra at det er verd å gjennomføre vil jeg ikke spekulere for mye i, men jeg kan se noen svakheter med oppgaven min. Det er noe begrenset hvor mange historier fra KRLE faget som kan være aktuelle for et slikt arbeid. For at alle elevene i klassen ikke skal få et tilnærmet likt resultat, kan det være utfordrende å finne gode nok tekster til elevenes arbeid.

For å videreutvikle læringsdesignet mitt, ville jeg helst ha gjennomført opplegget og evaluert prosessen i ettertid, slik at jeg kunne sett perioden i et meta perspektiv og vurdert deretter hva jeg kunne ha endret på til videre arbeid med læringsdesign. Kanskje er et læringsdesign som kommer innenfor alle nivåene i Blooms taksonomi, litt drygt og tungt for elevene å komme gjennom? En følelse jeg sitter med når jeg jobber med oppgaven her, er at det kanskje kan være hensiktsmessig å jobbe med færre av nivåene i Blooms taksonomi av gangen. Kanskje kan man starte med noen av de laveste nivåene i klassen, slik at elevene kjenner til hvordan det er å jobbe med denne typen arbeid/oppgaver, for så å flytte hele klassens arbeid opp i taksonomien, opp til de øverste nivåene, hvor elevene skal vurdere og skape noe ut fra tilegnet kunnskap.

 

Referanser

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s